Skip to main content

መልእኽቲ ምድሓን – ጽድቂ ውህበት ኣምላኽ እዩ

ንእምነት ክርስትና ካብ ካልኦት ኣብ ዓለም ዘለዉ እምነታት ወይ ሃይማኖታት ፍሉይ ዝገብሮ ጽድቂ ውህበት ኣምላኽ ከም ዝኾነ ኣነጺሩ ምምሃሩ እዩ። ኩሎም ኣብ ዓለም ዘለዉ እምነታት ንጽድቂ ከም ዓስቢ ናይ ገለ ተግባራት ጌሮም ስለ ዝምህሩሉ ጉዕዞኦም ብብዙሕ ግበርን ኣይትግበርን ዝተመልአ እዩ፡ ቅድሚ ሞትካ ከኣ ጻድቕ ምዃንካ ክትሓስብ ኣይከኣልን እዩ። ክርስትና ግን ነቲ በቲ ንሓጥኣን ዘጽድቕ ኣምላኽ ዝኣምን ሰብ እታ እምነቱ ንጽድቂ ከም ትቑጸረሉ ይነግረና (መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 4 ጥቕሲ 5)። ስለዚ ድማ ሰብ ንኽጸድቕ ነቲ ኣምላኽ ዝገበሮ ግብሪ ምቕባል ጥራይ ስለ ዘድልዮ ጸዲቑ ክበሃል ይኽእል እዩ። እዚ ንብዙሓት ድፍረት እኳ ይመስሎም እንተኾነ ሃዋርያ ጳውሎስ ግን ንሰብ ቆረንቶስ ኣብ ዝጸሓፈሎም መልእኽቲ ዝተፈላለየ ዓይነት ሓጢኣት ዝገብሩ ሰባት ድሕሪ ምጥቃስ “ገሌኹም ከኣ ከማታቶም ኔርኩም፡ ግናኸ ብስም ጎይታና የሱስ ክርስቶስን ብመንፈስ ኣምላኽናን ተሓጺብኩምን ተቐዲስኩምን ጸዲቕኩምን ኢኹም።” ኢሉዎም ኣሎ (መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆረንቶስ ምዕራፍ 6 ጥቕሲ 11)። ሃዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ሮሜ ኣብ ዝጸሓፈሎም መልእኽቲውን “ሞት ብኣበሳ እቲ ሓደ በቲ ሓደ ኻብ ገዝኤ፡ እቶም ትርፊ ጸጋን ውህበት ጽድቅን እተቐበሉ ኸኣ በቲ ሓደ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወት ኣዝዩ ብዙሕ ኪገዝኡ እዮም።” ኢሉ ኣሎ (መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 5 ጥቕሲ 17)። ቅድሚ ሕጂ ክንሰምዖ ዝጸናሕና ትምህርትታት ካብዚ መጽሓፍ ቅዱስ ዝምህሮ ዝተፈልየ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ዘለኣለማዊ ሓቂ እዚ ቃል ኣምላኽ ዝብሎ ስለ ዝኾነ ነቲ ዝጸንሓና ርድኢት በዚ ቅኑዕ ፍልጠት ክንትክኦ ይግብኣና። ጽድቂ ዝኾነ ክፍሊት ከፊልና ክንገዝኦ ስለ ዘይንኽእል እግዚኣብሄር ኣቦ ብወዱ የሱስ ክርስቶስ ኣቢሉ ክህበና ፈትዩ ኣሎ፡ ካባና ዝድለ ነገር እምበኣር ነዚ ውህበት እዚ ምቕባል እዩ። ክቡር ኣንባቢ፡ ብዙሓት ሰባት ጽድቂ ሰሪሕካ ተምጽኦ እምበር ብኸምኡ እትቕበሎ ውህበት ኣይመስሎምን እዩ። ንስኻኸ ጽድቂ ካብ ኣምላኽ ዝወሃብ ውህበት ምዃኑ ሰሚዕካ ትፈልጥዶ? እዚ ኣቐዲምና ዝርኤናዮ ክፍልታት መጽሓፍ ቅዱስ ጽድቂ ውህበት ምዃኑ ኣነጺሩ ይዛረብ እዩ። ስለዚ ነቲ ኣምላኽ ብኸምኡ ዝሃቦ ውህበት ጽድቂ ክትቅበል ፍቓደኛ እንተ ኾይንካ እዚ ዝስዕብ ጸሎት ጸሊ። “ቅዱስ ኣቦ፣ ጽድቂ ካባኻ ዝወሃብ ውህበት እምበር ሰብ ሰሪሑ ዘምጽኦ ነገር ከም ዘይኮነ ኣብ ቃልካ ብግልጺ ስለ ዘቐመጥካዮ አመስግነካ ኣለኹ። ብኣኻ በቲ ንሓጥእ እተጽድቕ ኣምላኽ እኣምን ኣለኹ። የሱስ ክርስቶስ ስለ ሓጢኣተይ ኣብ መስቀል ከም ዝሞተ ከምኡውን ካብ ምውታት ከም ዝተንስአ እኣምን ኣለኹ። ኩሉ ሓጢኣተይ እእመን ኣለኹ። ካብ ኩሉ ሓጢኣተይ ብደም የሱስ ሕጸበንን ኣንጽሃኒን። ጎይታ የሱስ፡ ንኣኻ ጎይታይን መድሓንየይን ጌረ እቕበለካ ኣሎኹ። ከም ምኽሪ ሰይጣንን ዓለምን ዝነበርኩዎ ዘመን የብቅዕ። ንሰይጣንን ንኩሉ ኣሰራርሓኡን እኽሕዶ ኣለኹ። ዝተረፈ ዘመን ህይወተይ ንክብርኻ ክነብር ደግፈኒ። ስለ ምሕረትካን እሙንነትካን አመስግነካ ኣለኹ። ኣሜን!” Source, melikti@yahoo.com ወይ ድማ mbykce@gmail.com